/MS: Programul de fertilizare in vitro si embriotransfer a intrat in linie dreapta

MS: Programul de fertilizare in vitro si embriotransfer a intrat in linie dreapta

Ministerul Sănătăţii a publicat vineri pe pagina sa de internet, pentru dezbatere publică, Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer.
În perioada 23-27 mai, unităţile sanitare interesate de a participa în program pot depune dosarele la Registratura Ministerului Sănătăţii, informează instituţia printr-un comunicat de presă.
Selectarea unităţilor sanitare pentru includerea în subprogramul FIV/ET se realizează la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde mai multe documente.


Pot participa la programul Ministerului Sănătăţii unităţi sanitare publice sau private care îndeplinesc o serie de criterii, printre care acelea de a deţine acreditare valabilă pentru activitatea de utilizator de celule şi ţesuturi umane în scop terapeutic, acte doveditoare prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia în unitatea sanitară, documente care atestă pregătirea specialiştilor în domeniul embriologiei umane şi care fac dovada realizării, începând cu data de 1 ianuarie 2010, a minimum 50 de proceduri FIV/ET.
La 1 iunie, Ministerul Sănătăţii va publica pe site-ul www.ms.ro lista unităţilor care au fost admise în Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer.
Ulterior acestei date, includerea unor noi unităţi sanitare în program se va realiza în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, pe baza documentelor care atestă efectuarea a minimum 50 de proceduri FIV/ET.
Începând cu data de 15 iunie, cuplurile care doresc să acceseze programul Ministerului Sănătăţii de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare care îl derulează.
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET – document original; copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului; copie legalizată după certificatul de căsătorie; adeverinţă eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin doi ani – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011; declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă – document original; adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011; buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH – documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011; documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant – documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011; document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011; declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET; document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în care s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document şi un opis al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.
Toţi cei care pot depune dosare trebuie să îndeplinească şi anumite criterii de eligibilitate: cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de doi ani de viaţă conjugală; cuplu căsătorit de cel puţin doi ani; cel puţin unul dintre membrii cuplului are cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România; cel puţin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate de cel puţin doi ani; nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă; cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat); vârsta femeii cuprinsă între 24-40 de ani; indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20-30; rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH şi AMH.
Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi înregistrat de unităţile sanitare participante în program iar copia acestuia va fi transmisă la Ministerul Sănătăţii pentru evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia dosarului va cuprinde doar un cod. Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unităţile sanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătăţii, în ordinea cronologică a datei de intrare în instituţie.
La Ministerul Sănătăţii dosarul va fi analizat de o comisie numită prin ordin de ministru din care vor face parte cinci membri (un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, doi medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea umană asistată, un medic urolog, un reprezentant al societăţii civile). Comisia se va întruni în primele cinci zile ale fiecărei luni.
Programul este coordonat la nivel naţional de Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu”.
În cazul unui dosar aprobat, Ministerul Sănătăţii va efectua plata procedurii de fertilizare in vitro, în limita sumei de 6.150 lei, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar) şi 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.
Pentru asigurarea transparenţei în derularea Programului FIV/ET, MS va afişa pe site-ul instituţiei datele statistice realizate.
Bugetul Programului de fertilizare in vitro şi transfer embrionar, lansat anul acesta în premieră de Ministerul Sănătăţii, este de 4 milioane de lei. MS va susţine financiar o sigură procedură de FIV, în limita a 6.150 lei (1.500 de euro), pentru un cuplu, dacă fertilizarea a fost urmată de naştere.
În acest an vor putea beneficia de programul MS aproximativ 800 de cupluri.
În 2010, potrivit datelor statistice, în România au beneficiat de proceduri de fertilizare in vitro 750 cupluri.
În afară de Elveţia, Polonia şi Irlanda, toate statele europene finanţează proceduri de reproducere asistată.
State ca Marea Britanie, de exemplu, compensează câte o procedură. În prezent, în Danemarca peste 4% dintre copii se nasc în urma acestor proceduri. În ţările scandinave acest procent este peste 3% iar în Germania Franţa, Marea Britanie, Italia procentul variază între 1 şi 1,7%, în Ungaria fiind sub 1%.
Rata de succes în Europa al acestor proceduri, potrivit specialiştilor, este de 33-35%.