/Amenda intre 10 milioane lei si 30 milioane lei pentru agentii de munca temporara fara autorizatie

Amenda intre 10 milioane lei si 30 milioane lei pentru agentii de munca temporara fara autorizatie

Desfăşurarea activităţilor specifice agentului de muncă temporară fără autorizaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, conform unui proiect de Hotărâre privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare punerea la dispoziţie către un utilizator de către agentul de muncă temporară a unui număr de până la cinci persoane fără contract de muncă temporară.


În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agenţi de muncă temporară, solicitanţii trebuie să fie constituiţi potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, ‘Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN; să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale; să nu figureze în evidenţele cazierului fiscal cu fapte sancţionate de reglementările financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară; să nu aibă aplicate sancţiuni în ultimele 24 luni anterioare datei formulării cererii de autorizare pentru încălcarea repetată a prevederilor legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale; sancţiunile care fac obiectul unor procese aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti nu vor fi luate în considerare, în ceea ce priveşte cererea de autorizare, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor respective, în condiţiile legii; să constituie garanţia financiară.
Garanţia financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 40 de salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, la care se adaugă contribuţiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
Garanţia financiară se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi băneşti negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului de muncă temporară, precum şi a contribuţiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Tariful de autorizare sau de prelungire a autorizaţiei este în cuantum de trei câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul solicitării autorizaţiei sau prelungirii acesteia.
Persoanele juridice care solicită autorizarea sau prelungirea autorizaţiei virează contravaloarea tarifului în contul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi se constituie venituri la bugetul de stat, potrivit legii.
Conform proiectului de act normativ, pentru înregistrarea agenţilor de muncă temporară autorizaţi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale înfiinţează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi.
Înregistrarea agenţilor de muncă temporară autorizaţi în Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi se face de către MMFPS, în termen de maxim 15 de zile calendaristice de la data autorizării.
Solicitantul a cărui cerere de autorizare a fost respinsă poate înainta contestaţie, în termen de 30 de zile de la data comunicării respingerii cererii, la Ministerul Muncii, care are obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Totodată, solicitantul poate introduce acţiune, conform legii, la instanţa de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei.
Autorizaţia de funcţionare este valabilă doi ani, putând fi prelungită din doi în doi ani.
În perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare, agentul de muncă temporară are obligaţia de a comunica agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza căreia şi-au stabilit sediul social orice modificare privind denumirea, sediul, înfiinţarea de subunităţi fără personalitate juridică, în termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora.
La încetarea activităţii, agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizaţia de funcţionare, în termen de 15 zile calendaristice, la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.
Proiectul de Hotărâre prevede că agentul de muncă temporară încheie cu salariatul temporar un contract de muncă temporară, în scris, în limba română.
Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, între părţi se încheie un nou contract de muncă temporară. Contractul de muncă temporară încheiat pentru mai multe misiuni de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni de muncă temporară pentru care a fost încheiat.
Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă
Condiţiile de bază de angajare şi de muncă aplicabile salariaţilor temporari sunt, pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator, cel puţin acelea care s-ar aplica salariaţilor în cazul în care aceştia ar fi fost recrutaţi direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelaşi loc de muncă.
În cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agentul de muncă temporară poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi/sau psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptăţit să refuze misiunea de muncă temporară. Refuzul salariatului se face în forma scrisă şi nu poate constitui motiv de sancţiune sau concediere.
Agenţii de muncă temporară au obligaţia de a ţine evidenţa contractelor de muncă temporară şi de a le înregistra în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în condiţiile legii.